ПЧМГ

Учебна дейност
Дипломи и Сертификати

Училището има право да издава удостоверения за завършен клас, свидетелство за основно образование, удостоверение за завършено средно образование и диплома за средно образование.

Английски език

 Подготовка и организация за полагане на изпити и получаване на международно признати сертификати на Cambridge English Language Assessment, част от Университета Кеймбридж :  Preliminary English Test  for Schools, First Certificate of English for Schools, Cambridge Advanced English, както и подготовка за изпитите IELTS и TOEFL. ПЧМГ е и изпитен център – поради големия брой участници –  изпитите се провеждат при нас, в сградата на училището.

Немски език

Възможност за подготовка за полагане на сертификатни изпити (TestDaF, Gоethe-Zertifikat, ÖSD, DSH, TELC)

I гимназиален етап задълбочено изучавани предмети

Обучението по английски език в Първа частна математическа гимназия предвижда:

  • определяне на входното ниво на учениците в началото на 5.клас и преминаване на следващото ниво, без да се повтаря излишно вече изученото;
  • постигнато ниво по общоевропейската езикова рамка в 7.клас – В1 и готовност за полагане на Preliminary English Test for Schools
  • постигнато ниво по общоевропейската езикова рамка в 8.клас – В2 и готовност за полагане на FCE (First Certificate of English For Schools)
  • постигнато ниво в 10.клас – С1 и готовност за полагане на Cambridge Advanced English (CAE)
  • постигане на ниво С2 (Proficiency) в 12.клас

Обучението по немски език започва в 8 клас в разширена форма на изучаване и предвижда постигането на ниво С1 по Общоевропейската езикова рамка в 12 клас. Работи се по утвърдени учебни системи на реномирани немски издателства (Hueber, Klett), които позволяват плавно и трайно усвояване на езика, целящо ефективното му използване в естествена езикова среда.

Обучението по чужд език е част от проекта „Иновативно училище“ прилаган в ПЧМГ. В тази връзка, целите на иновативното обучение по чужд език са постигане на:

o          Академична зрялост, подготовка за висше образование;

o          Умения за учене;

o          Критично и аналитично мислене;

o          Екипна работа;

o          Лична ангажираност, развиване на умения за самооценка;

o          Умения за представяне и аргументация;

o          Проектно базирано учене;

o          Прилагане на съвременни информационни технологии за усвояване и затвърждаване на изучавания материал;

o          Етично ползване на чужди ресурси и защита на личното пространство и интелектуален труд.

 o         Учениците имат възможността за участие в различни езикови състезания и олимпиади. Отличното представяне на наши възпитаници на тези форуми, както и постиганите високи резутати на сертификатни изпити и ДЗИ, са доказателство за качеството на обучението по чужд език в Първа частна математическа гимназия.

 

 

Използвани методи:

  • Обърната класна стая – преподавателите разработват съдържание, което ще се представя предварително на учениците чрез система за електронно обучение Moodle. По време на учебните занятия съдържанието ще се дискутира, изяснява и практикува. Учениците също така ще качват в платформата своята работа – съчинения или разработени проекти и ще се оценяват взаимно.
  • Интерактивно преподаване с активно използване на ИТ– ориентирано към интересите и индивидуалните способности по чужд език на учащите, то им дава възможност да работят самостоятелно или на групи, съответно, следвайки своята собствена стъпка или в сътрудничество с други, развива уменията за творческо мислене и концентрация, дава възможност за дискутиране на проблемите и тяхното решаване.
  • Проектно-базирано обучение – метод и средство за обучение и самообучение, за повишаване на качеството и ефективността на усвояване на знания, който подпомага знанията и уменията на учениците от по-високите таксономични равнища:  умения за събиране, обобщаване, анализиране и представяне на информация. Той дава възможност за свободно търсене на решение на проблем или задача, развива способността за публично представяне, самооценка и оценка на извършената работа.
  • Взаимно оценяване – неразделна част от автентичното оценяване при проектно обучение. Учениците оценяват проектите на съучениците по предварително дефинирани рубрики и съставящи ги критерии. Методът води до изграждане на критично мислене, чувство за отговорност, самоувереност.