УСТАВ на Ученически съвет на Първа частна математическа гимназия, София

УСТАВ
на Ученически съвет на  Първа частна математическа гимназия, София

чл.1 Общи положения

1. Ученическият съвет (УС) при Първа частна математическа гимназия е доброволно, младежко, самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически независимо обединение.
2. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност за публичност и гласност при изявяване интересите на учениците.
3. Ученическия съвет спомага за организирането на конструктивен диалог с цел подобряването на взаимотношенията ученик-ученик , ученик-учител , ученик-ръководство.
4. Ученическият съвет работи в съответсвие с Конституцията на България , Закона за народната просвета , Закон за предучилищното и училищното образование , Правилник за дейността на училището и Устава на Ученическия съвет.


чл.2 Цел и дейност

1. Ученическият съвет стимулира учениците в посока изразяване на тяхната позиция и спомага за изграждането на отговорно гражданско поведение.
2. Ученическият съвет работи за усъвършенстването на училищната среда и спомага за развитието на социалните и академичните умения на учениците.
3. Ученическият съвет работи за популяризирането и развиването на ученическото самоуправление в училището, с цел пълноценно участие на учениците при взимане на решения, касаещи образователния процес и престоя им в училище.
4. Ученическият съвет създава банка от идеи, инициативи и средства, които да подпомогнат реализирането на ученическите дейности.

чл.3 Членство


1. Право на членство в Ученическия съвет има:
1.1 Всеки ученик от гимназиален етап на обучение на ПЧМГ.

Право на членство в общоучилищния УС  има всеки ученик, избран за представител на класа си /по демократичен начин – чрез  анкета, явен или таен избор, по решение на избиращите след запознаване с този Устав/. Учениците могат да търсят съдействие от училищния психолог и класните ръководители, председателя на УС в процеса на избор на ученическия съвет на класа.

1.2. Всеки клас (8-11) има право на двама представители в Ученическия съвет, с изключение на 12 клас, който е представен от трима ученици.

2. Приемане на нови членове:
2.1 Нови членове се приемат от Ученическия съвет
2.2 Класните ръководители оказват съдействие при осведомяването на учениците за дейността на Ученическия съвет и при избиране на представители на класовете.
3. При липса на фактори за прекратяване , ученикът запазва правото си на членство за всяка следваща година до неговото завършване.чл.4 Прекратяване на членство

1. Всеки член може да напусне Ученическия съвет по собствено желание и с предварителна обосновка.
2. Всеки член може да бъде изключен от Ученическия съвет при системно нарушaване на Етичния кодекс.
3. Всеки член напуска задължително Ученическия съвет при завършване на образованието си в ПЧМГ

4. Всеки участник в Ученическия съвет бива лишен от право на членство при три поредни и безпричинни отсъствия от заседания на УС  ,като представителят на класа се лишава от право да участва като кандидат при нови   избори. Класът може да предложи нов свой представител на мястото на изключения
5. Всеки член бива изключен от Ученическия съвет по желание на мнозинството от съответния клас, който той представлява, с предварителна обосновка.

чл.5 Права

1. Да избира и да бъде избиран за някой от постовете: председател, заместник председател, секретар.
2. Да гласува с един глас по всички въпроси, подложени на гласуване по време на срещи на комисията и Общото събрание.
3. Да е член на една комисия.
4. Да предлага и участва в разработването и реализирането дейностите на съвета, както и да търси подкрепа при реализирането на свои проекти, припокриващи се с общите цели на организацията.
5. Да изразява позиция безпристрастно и свободно по всички въпроси и проблеми, касаещи работния процес на съвета , както и цялостния образователен процес.
6. Да предлага промени в настоящия Устав на Общо събрание.

чл.6 Задължения

1. Да участва редовно в събранията на Ученическия съвет.
2. Да спазва настоящия Устав и Етичния кодекс.
3. Да изпълнява решенията, взети от Ученическия съвет
4. Да съдейства за постигането на целите, заложени в Годишния план на Ученическия съвет.
5. Да изразява мнението на своите съученици.
6. Да бъде член на комисия.


чл.7 Етичен кодекс

Следният Етичен кодекс има за цел да гарантира ефективната и безпрепятствена работа на Ученическия съвет. Всеки член следва да го спазва. При незачитане на заложените в Етичния кодекс правила, всеки член бива санкциониран спрямо Наказателния кодекс на Ученическия съвет и установените норми и правила в него.

1. Всеки член на Ученическия съвет по време на Общо събрание или среща на комисията, в която участва, трябва:
1.1 Да спазва умерен и възпитан тон, като не прекъсва, не обижда и не нанася телесни повреди на друг член на Ученическия съвет.
1.2 Да изразява мнение или да дава предложение, ако му е дадено правото на реплика. Ако има членове на Ученическия съвет , които не са съгласни с репликата, имат право на дуплика.
1.3 Да проявява толерантност и уважение спрямо останалите членове на Ученическия съвет.
1.4 Да базира взаимоотношенията си с останалите членове на база на взаимопомощ и сътрудничество.
1.5 Да спазва задължителен формален етикет на Общо събрание.
1.6 Да не злоупотребява с правомощията, делегирани му от Ученическия съвет.

чл.8 Наказателен кодекс

1. Отстраняване на член на Ученическия съвет от среща на комисията или Общо събрание се разглежда при следните ситуации:
1.1 Всеки присъстващ на Общо събрание би могъл да бъде отстранен от заседание по преценка на останалите членове на Ученическия съвет..
1.2 Всеки присъстващ на Общо събрание би могъл да бъде отстранен от координатора на Общото събрание при установяване на нарушение на Етичния кодекс.

2. Отстраняване на член от Ученическия съвет може да стане по следните основания:
2.1 При 3 неоснователни отсъствия от Общи събрания и 3 такива от срещи на комисия.
2.2 Системно неспазване на Устава и Етичния кодекс на Ученическия съвет.
2.3 При системно неизпълнение на задачите, поставени от съвета.

2.4 При установяване на нарушение на законовите разпоредби на Република България. (Конституция, Закон за образованието, Закон за народната просвета, разпоредби на МОН и РИО) и Правилника за дейността на училището.

3. Процедура за отстраняване на член на Ученическия съвет:
3.1 Всеки член на Ученическия съвет може да бъде предложен за изключване от председателя или от член на комисията, в която членува.
3.2 Предложението се разглежда на заседание на Ученическия съвет..
4. Процедура за отстраняване на член на Ученическия съвет:
4.1 Председателят, заместник-председателят и секретарят на Ученическия съвет могат да бъдат предложени за изключване от всеки член на Ученическия съвет след предварителна обосновка на предложението пред Ученическия съвет .Гласува се на Общо събрание, като всеки член има право на един глас. Решение се счита за взето, когато 2/3 от гласовете са в полза на едната страна.
4.2 Всеки член на комисия може да бъде предложен за изключване от Ученическия съвет или от член на комисията. Ученическия съвет и съответната комисия следва да разгледат предложението и да вземат общо решение.

чл.9 Структура

1. Председател на Ученическия съвет:
1.1 Избира се на избори в края на учебната година.
1.2 Председателят представлява Ученическия съвет пред всички организации, органи, общественост и т.н.
1.3 Председателят няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.
1.5 Председателят има право да свиква заседание на Ученическия съвет.

2. Заместник-председател на Ученически съвет:
2.1 Избира се на избори в края на учебната година.
2.2 Заместник-председателят представлява Ученическия съвет заедно с председателя пред всички организации, органи, общественост и т.н.
2.3 Заместник-председателят замества председателя при негово отсъствие и изпълнява всичките му функции.
2.4 Заместник-председателят няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.


3. Секретар на Ученически съвет:
3.1 Избира се на избори в края на учебната година.
3.2 Води стриктна документация.
3.3 Секретарят няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с други членове.
3.4 Секретарят е длъжен да предостави достъп до документите на съвета на всеки член при поискване.

4.  Комисия:
4.1 Членовете на съответната комисия се избират на заседание на Ученическия съвет.
4.2 При конфликт или неразбирателство между членовете в комисията, всеки член е длъжен да осведоми председателя на Ученическия съвет, за да бъдат избегнати последствия, оронващи доброто име на Ученическия съвет и/или нарушаващи работния процес.

 

5. Координатори

5.1 Координакторите се избират от Ръководството на училището.

5.2 Поне един координатор е задължен да присъства на заседание на Ученическия съвет.

5.3 Координаторите решават конфликтите между членовете на Ученическия съвет в съотвествие с Етичния и Наказателния кодекс и спазвайки съответните процедури.

чл.10 Процедури

1. Общо събрание

1.1 Провежда се минимум веднъж месечно.
1.2 Състои се от всички членове на Ученическия съвет.
1.3 Гласува промени в Устава.
1.4 Гласува промени в годишния план

1.5 Следи за изпълняването на задачите, включени в годишния план , за съответния месец.

2. Избори:
2.1 Провеждат се в края на учебната година.
2.2 Избират Председател, Заместник-председател, секретар.
2.3 Определя мандат с продължителност една астрономическа година считано от месец юни.

чл.11 Комисии

1. Комисия „Събития":
1.1 Да участва в събитията, организирани от Ученическия съвет.
1.2 Да съдейства за осъществяването на целите и дейностите на Ученическия съвет.
1.3 Да раздава флаери, листовки, визитки и други рекламни материали.
1.4 Да предлага иновативни инициативи от различен характер:

- Образователен
- Благотворителен
- Еко
-  Развлекателен

- Спортен

2. Комисия „Връзки с обществеността":
2.1 Да изразява публично мнението на Ученическия съвет.
2.2 Да търси и поддържа изгодни социални контакти.
2.3 Да обновява страницата на Ученическия съвет.
2.4 Да поддържа постоянно обратна връзка с учениците, с цел даване гласност на проблемите и идеите им.

3. Комисия „Права и задължения":
3.1 Занимава се с усъвършенстването на процесите на работа и Устава на Ученическия съвет.
3.2 Следи за спазването на Устава на Ученическия съвет.
3.3 Контролира работата и спомага за връзката между екипите.
3.4 Да информира председателя, заместник – председателя и координаторите, за случващото се в него.

Имущество
Ученическият съвет ползва материално – техническата база на ПЧМГ.

Седалище и адрес
Седалището на УС и адрес: град София, район Красно село, бул. „Ген. М. Скобелев“№58

Ученически съвет

В разработка.

План за действие и други.

Лого - Международна награда на херцога на Единбург. One World Foundation LogoЕразъм+ Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт 2014-2020 г.Cambridge English Language Assessment preparation centre.

Лого - ESET ENJOY SAFER TECHNOLOGY

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
02/ 971 33 00;
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.